Taisceoirí Cosanta

Faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT), cosnaítear taiscí de chuid daoine aonair, cuideachtaí, comhpháirtíochtaí, clubanna agus cumann. Eisiatar taiscí de chuid údarás poiblí, árachóirí, cistí pinsean, scéimeanna comhinfheistíochta, banc agus institiúidí airgeadais áirithe eile.                                                                                                                                 

Faoi SRT na hÉireann, clúdaítear taiscí i mbrainsí d’institiúidí creidmheasa atá údaraithe in Éirinn. Ní gá duit a bheith i do chónaí in Éirinn nó a bheith i do shaoránach Éireannach chun a bheith i dteideal cúitimh.

Cosnaítear taiscí de chuid:

 1. Daoine Aonair

 2. Trádalaithe Aonair

 3. Comhpháirtíochtaí

 4. Clubanna, cumann, scoileanna agus carthanas

 5. Cuideachtaí

 6. Cistí atá á sealbhú ar iontaobhas i gcuntais cliant ag aturnaetha nó ag daoine gairmiúla eile, féadfaidh go mbeidh siad siúd incháilithe i gcás ina mbeidh na buntairbhithe incháilithe as a gceart féin

 7. Pinsin bheaga fhéinriartha

Neamchosanta:

Taiscí de chuid-

 1. Banc, comhar chreidmheasa agus cumann foirgníochta

 2. Daoine a cúisíodh (ar feitheamh cinnidh ó chúirt) nó a ciontaíodh i gcionta sciúrtha airgid

 3. Institiúidí Airgeadais

 4. Gnólachtaí Infheistíochta

 5. Taisceoirí nár aithníodh riamh i gcomhréir leis an reachtaíocht um sciúradh airgid

 6. Gnóthais Árachais agus Athárachais

 7. Gnóthais Chomhinfheistíochta

 8. Údaráis Phoiblí

 9. Scéim pinsean nó ciste scoir (seachas scéim pinsean bheag, fhéinriatha);

Fiachurrúis arna n-eisiúint ag institiúid chreidmheasa agus dliteanais a eascraíonn as féinghlacacht nó as nótaí gealltanais